Diensten / Netwerksamenwerking

Door de krachten te bundelen opgaven het hoofd bieden

Krapte op de arbeidsmarkt, de energietransitie, de transformatie in het sociaal domein, juiste zorg op de juiste plek; om de maatschappelijke opgaven van nu het hoofd te bieden zullen organisaties hun krachten moeten bundelen. Willen samenwerken is één ding, maar het ook echt goed doen, dat is twee. Morgens begeleidt overheden, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven bij het starten, uitvoeren en verbeteren van het samenwerkingsverband.

Onze aanpak in de begeleiding van netwerksamenwerking

Wanneer wij netwerksamenwerkingen begeleiden, komt altijd een aantal uitgangspunten terug. Zo zien wij dat een succesvolle samenwerking altijd begint met een gedeelde, uitdagende droom: de push-factor. De combinatie van mens en organisatie staat bij ons centraal. In de uitvoering krijgt dit concreet vorm. In onze aanpak staat dit model centraal en kan in drie fases van de samenwerking ingezet worden, namelijk tijdens het starten van de samenwerking, uitvoering geven aan de samenwerking en tijdens het verbeteren van de samenwerking.

1. Het starten van de samenwerking

Wij begeleiden organisaties bij het starten van de netwerksamenwerking. Daarbij spelen de volgende onderdelen een rol:

  • We zoomen in op het ‘waarom’ van de samenwerking: de push-factor. De visie moet krachtig en verbindend zijn en richting geven;
  • We nemen de tijd om elkaar écht te leren kennen. Iedere organisatie heeft zo haar eigen redenen om mee te doen met de samenwerking. We brengen daarom in kaart wat organisaties uit de samenwerking willen halen en wat zij kunnen bieden;
  • We begeleiden de samenwerking bij het bepalen en vastleggen van de spelregels, bijvoorbeeld in een samenwerkingsconvenant of -overeenkomst;
  • We hebben daarnaast aandacht voor de governance en de financiële aspecten. Hoe organiseren we transparantie in resultaten en financiële aspecten om het vertrouwen te vergroten?;
  • We begeleiden de samenwerkingspartners bij het gesprek over rollen, verantwoordelijkheden en commitment. Samen komen we tot een balans in de dynamiek tussen ongelijksoortige organisaties.

Daarna is het belangrijk om snel tot de eerste resultaten van de samenwerking te komen. Daarmee bevestigen we de meerwaarde van een samenwerkingsverband. Morgens stimuleert de actiegerichtheid van het netwerk.

2. Uitvoering geven aan de samenwerking

Het laten werken van de samenwerking: daar zijn we goed in. Wij zien goed project- en programmamanagement als een cruciale factor voor een succesvolle samenwerking. Onze consultants zijn opgeleid in MSP – Programme Management, waardoor wij zeer goed in staat zijn om aan de hand van een gestructureerd kader programma’s op succesvolle wijze in te richten, te leiden en te ondersteunen. Dat zorgt voor snelheid, kwaliteit en focus. Wij excelleren in:

  • De organisatie- en proceskant van programmamanagement. Wij brengen eenvoud, structuur en overzicht, we richten effectieve governance- en rapportagestructuren in, organiseren het stakeholdermanagement en sturen op planningen en financiën;
  • De mens- en veranderkant van programmamanagement. In alle projecten van Morgens staat zowel de mens als de verandering centraal. We creëren betrokkenheid en draagvlak en zorgen ervoor dat werken aan de samenwerking leuk is. Ook coachen wij leiders in effectief leiderschap. Door de inzet van interactieve werkvormen stimuleren we de synergie en dynamiek;
  • Kennis van de vraagstukken in onze markten: onderwijs, overheid en zorg. Wij hebben jarenlange ervaring in deze markten;
  • We organiseren regelmatig reflectie- en evaluatiemomenten op inhoud, proces en relatie. We zijn flexibel als de omstandigheden wijzigen en bewegen mee met de situatie en context.

Onze ervaring met netwerksamenwerking

Morgens heeft veel ervaring met het begeleiden van netwerksamenwerkingen in de zorg, overheid en onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn:

Regio Deal Foodvalley. Het Rijk wil stimuleren dat er meer wordt samengewerkt binnen regio’s om zo de brede welvaart van het land te verhogen. Dit doen zij door het inzetten van Regio Deals. Morgens ondersteunt het programmateam bij onder andere de inrichting en uitvoering van deze Regio Deal-organisatie.

Het ICT Campus Samenwerkingsverband. Morgens heeft de programmamanager en projectcoördinatoren voor dit programma geleverd. Dit driejarig samenwerkingsverband met partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven had als doel dat regio Foodvalley dé ICT-banenmotor werd met een optimaal vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en top ICT-onderwijs.

Samenwerking in de ketenzorg, sociaal domein en veiligheid. Morgens biedt ondersteuning aan het landelijke Programma VLOT (Verbindend landelijk ondersteuningsteam) voor kwetsbare personen. Regioadviseurs werken regionaal en vraaggericht in het verbeteren van de ketensamenwerking. Daarnaast is Morgens als adviseur betrokken bij het Interbestuurlijk programma ‘Samenwerken aan één overheid’ voor het sociaal domein (in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). 

3. De samenwerking verbeteren

Soms loopt de samenwerking niet goed. Dan is het goed de samenwerking serieus onder de loep te nemen. Ook als het wél loopt, is het belangrijk om geregeld stil te staan bij de samenwerking. Met elkaar ontdekken we of en hoe we de samenwerking kunnen verbeteren, zodat deze optimaal gaat functioneren.

We kijken op een projectmatige manier naar samenwerkingsverbetering. We starten met een analyse van de huidige situatie. Hoe verloopt de samenwerking, waar zitten knelpunten en wat zijn daarvan de oorzaken? De samenwerking ‘meten’ we aan de hand van onze eigen Morgens- samenwerkingsbarometer. Vanuit daar komen we tot verbetering. We doorlopen dit verbeterproces gezamenlijk met de betrokkenen.

Na deze verbeterslag maken we een volgende stap: het opzetten van de continu verbeter-samenwerking. Het inrichten van een weekstart en een verbeterbord zijn hier onderdelen van. Daarnaast kunnen we bijvoorbeeld een heidag organiseren om de visie opnieuw te formuleren en te verankeren en kunnen we reflectie-sessies begeleiden waarmee we commitment verstevigen.

Wat levert onze aanpak op?

Een stevig ingerichte samenwerking

Goed project- en programmamanagement zorgt voor inzicht, resultaatgerichtheid en vertrouwen bij partners en stakeholders.

Snel concrete resultaten

Het samenwerkingsverband is al snel in staat om concrete resultaten te realiseren.

Duurzame samenwerking

De samenwerking heeft een lange adem en behaalt de gestelde doelen.

Elkaars taal spreken

Door constant aandacht te hebben op de relatie, leren partners elkaar kennen, komen belangen op tafel en spreken zij dezelfde taal.

Wil je van gedachten wisselen over netwerksamenwerking? Of ben je benieuwd wat Morgens voor je samenwerkingsverband kan betekenen? Neem dan contact met ons op.